ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 И 1.1.10 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на дневни и нощни птици на територията на НП „Пирин“, в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”,

осъществяван от ДНП „Пирин“ с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Няколко екипа от експерти работиха в продължение на две години на територията на националния парк, за да изпълнят заданията по поддейности:
1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”,
1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”,
1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”
Окончателните доклади на изпълнителя – „Био рисърч“ ООД, с резултати от проучванията, анализи на заплахите и препоръки за опазване на изследваните видове и техните местообитания, са изключително важни за бъдещото правилно управление на защитената територия.
Състояние на популацията на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) на територията на Национален парк „Пирин” – проучване, осъществено от експертите Петър Шурулинков и Гиргина Даскалова
През последните 25 години е установено, че разпространението на вида в България е далеч по-широко, от считаното до 1990 г. Освен в Рила и Централна Стара планина, видът е широко разпространен в Пирин, Витоша, Западна Стара планина, а се среща локализирано и в Славянка, Плана и Осогово. В Западните Родопи са установени голям брой находища на пернатоногата кукумявка в смърчовите и смърчово-бялборови гори. У нас птицата се среща на надморски височини от 1100 до 2000 м.н.в.
На база проведените теренни проучвания е направена оценка на разпространението, както и на основните заплахи за пернатоногата кукумявка. Направени са препоръки за бъдещото управление на популацията на вида и подобряване качеството на местообитанията му на територията на Национален парк „Пирин”.
Настоящото проучване показва значително по-ниска численост и ограничено разпространение на вида в националния парк в сравнение с проучването от 2001-2002 година. Причините за установените разлики могат да бъдат различни – както антропогенни така и от естествен характер – по принцип продуктивността и гнездовата активност на пернатоногата кукумявка са твърде силно свързани с климатичните условия. В година с добри климатични и трофични условия пернатоногата кукумявка гнезди навсякъде в оптималните местообитания и има голяма плодовитост и гнездови успех. Установени са следните заплахи за вида – безпокойство, лесен достъп, бракониерство и липса на стари дървета. Установено е разрушаване и деградация на местообитания на вида в района на Бъндеришка поляна и други части около ски зона Банско, санитарни сечи на сухи дървета в короядни петна в смърчови и борови гори – в района на х.Беговица, нарушения на потенциални местообитания на вида поради умишлен пожар – в националния парк над м.“Беталовото“. В района на ски зона Банско местообитанията на вида са силно увредени в сравнение със състоянието от периода 2001-2002 г. Числеността на пернатоногата кукумявка в този район, която е била една от най-добрите за вида, е силно намаляла. На самата Бъндеришка поляна, където през 2001-2002 г. са регистрирани 3 двойки, при сегашното изследване видът не е установен въобще.
Препоръки за бъдещо управление популацията на пернатоногата кукумявка
Санитарните сечи намаляват местата за гнездене на пернатоногата кукумявка. Те са вредни и за кълвачите, които са единствените производители на хралупи за вида. На територията на парка те не са масови, но се практикуват на определени места. Според изследоватеския екип те са недопустими с оглед на целите на опазване и обявяване на парка, и може да бъдат допуснати само при големи катастрофални събития като ветровали и пожари и то само след съгласуване с експерти еколози, биолози и др.
При липсва на достатъчно подходящи за гнездене дървета се препоръчва поставяне на къщички за вида в оптимални и субоптимални местообитания, с цел увеличаване броя на подходящите места за гнездене на вида.
Подобряване качеството на местообитанията на вида на територията на Национален парк „Пирин”
Препоръчани са следните действия за опазването на пернатоногата кукумявка в границите на НП „Пирин“:
* Недопускане на каквито и да било сечи в местообитанията на вида, включително санитарни. Допускане на санитарни сечи само при значими природни катастрофи – ветровали или снеголоми в буковите и буково-иглолистни гори в парка, само след решение на комисия към МОСВ, със задължителното участието на орнитолози с опит в изучаването на вида.
* Да не се допуска изнасянето на суха паднала дървесна маса от местообитанията на пернатоногата кукумявка.