ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.8 И 1.1.9 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на земноводни и влечуги на територията на НП „Пирин“,

в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, осъществяван от ДНП „Пирин“ с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В продължение на две години екипът от специалисти на изпълнителя –  Д и Г ЕКОСИСТЕМС КОНСУЛТ ООД, работи по изпълнението на поддейност 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)” и поддейност 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegata)”.

В хода на проучванията са регистрирани всички представители на класовете Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia). От установените в границите на НП „Пирин“ видове, по-значителен интерес представлява потвърждаване старо находище на алпийски тритон (Icthyosaura alpestris) и новооткритите две находища на вида в мочури около езера.

Установено е, че на територията на парка подходящите местообитания за жълтокоремната бумка са силно ограничени. Поради факта, че в основата си част границите на парка минават на значителна надморска височина, водните местообитания характеризиращи се със слаба проточност или застояли води са силно ограничени. Там където са налични тези водни местообитания, в основната си част са разположени в гъсти иглолистни гори. В резултат на проведените проучвания е констатирано влошаване на качеството на местообитанието в редица подходящи за вида територии, свързано с пресъхване / промяна на водния режим.

Всички резултати, анализи на заплахите и препоръки за опазване на двата изследвани вида, са предоставени на парковата дирекция, както и на екипа, разработващ актуализиран План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2024 год.