Заседание на ОКС към Национален парк „Пирин“

На 24.03.2015 год., в сградата на парковата дирекция в гр. Банско, бе проведено третото редовно заседание на Обществения Консултативен Съвет /ОКС/ към Дирекция “Национален парк Пирин”.

Срещата бе инициирана от Дирекция „Национален парк Пирин”, в изпълнение на Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на “Национален парк Пирин“ и резерват “Тисата”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Присъстваха членовете на ОКС, избрани на учредителното събрание, сред които са представители на Областна администрация гр. Благоевград, общините Банско, Разлог, Сандански и Струмяни, регионални държавни институции, неправителствени организации, сдружения и фирми.
Екипът на Дирекция “Национален Парк Пирин”  и представители на фирма „Пролес инженеринг” ООД, изпълнител по договор УР-051/29.01.2014 г.  за „Разработване на план за управление на „Национален парк Пирин” за периода 2014 -2023 г.”,  представиха пред членовете на ОКС и гостите резюме на проект на „Плана за управление на НП Пирин 2014-2023 г.“.

След проведените обсъждания, касаещи главно режимите и нормите, залегнали в проект на плана, присъстващите членове на ОКС гласуваха осем предложения за промяна и допълване на проекта. Всяко едно от тях бе прието с явно мнозинство от 2/3 от присъстващите.

След изготвяне на окончателен протокол от срещата на ОКС, същият ще бъде изпратен до участниците, в рамките на предвидения от Правилника срок и публикуван на сайтовете на Национален парк „Пирин” – www//pirin.bg и www//opos.pirin.bg.