СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1  – Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони – ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 21.04.2015 г. от 12:00 ч. в сградата на Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица.

Резултати от оценяването на офертите:
1. Участник „Етем Инвест” ООД за обособена позиция № 1, K2 = 55 точки;
2. Участник „Етем Инвест” ООД за обособена позиция № 2, K2 = 50 точки.

Дата:15.04.2015 г.

С уважение:

Евелина Божилова – Кабакова

Председател на комисия назначена

със Заповед № 8/10.03.2015 г.