Работа по маркиране на границите

От началото на лятото, изпълнителят на дейност„Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на буферната зона на Световното природно наследство – ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен”-фирма „Благоевградски териториален кадастър” ЕООД работи с бързи темпове.

Маркирането на границите се извършва по два начина:

  • чрез поставяне на маркировъчен знак;
  • чрез лентово маркиране върху терен или върху дървета

Трайно обозначени са вече около 80% от предварително зададените в техническата спесификация точки. Крайният срок за приключване на дейностите по маркиране е края на месец август  2015 година.

Тревога и недоумение – защо се прави, будят посегателствата и разрушаването на някои от трайните маркировъчни знаци в ниските части на парка, в близост до населени места – над гр. Банско и гр. Кресна.

Маркирането на границите на защитените територии с трайни знаци на терене задача,  поставена за решаване пред парковото ръководство още в заповедта за обявавянето на Национален парк „Пирин”.Липсата на финансиране затрудняваше изпълнението й до момента. Парковата дирекция се надява, че качественото изпълнение на тази дейност ще допринесе за  подобряване управлението на защитената територия.