ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН

На 24.07.2015 г. в гр. Банско бе проведено последното обществено обсъждане на „Проект на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“ , организирано от фирма „Пролес Инженеринг“ ООД – изпълнител на дейността „Разработване на План за управление на „Национален парк Пирин” за периода 2014 -2023 г.”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

В обсъждането взеха участие представители на МОСВ – Дирекция „Национална служба за защита на природата“, РИОСВ и ИАОСВ, кметове и общински служители от прилежащите на парка общини, неправителствени организации, местни хора, медии.

В процеса на обсъждане бяха изказани различни становища относно предложеното зониране, включените в проекта предложения на общините, направените от екипите проучвания.

Предстои обобщаване на внесените устно и писмено становища, след което проектът за „Плана за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.“ ще бъде внесен за разглеждане в Министерство на околната среда и водите.