ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Дирекция „Национален парк Пирин“ организира пресконференция в Националния пресклуб на БТА, като заключително събитие по информация и публичност, по проект „Устойчиво управлени на НП „Пирин“ и резерват „Тисата“.
На пресконференцията беше представено цялостното изпълнение на проекта, осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на РБългария, чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Общата стойност на проекта  е 19 791 600 лева и окончателно приключва на 31 октомври.

Директорът на националния парк, ръководителят на проекта и паркови експерти запознаха присъстващите, чрез презентация и текст, с основните  дейностите, които са повече от 60, осъществени в продължение на три години на територията на парка и в прилежащите му общини.
Изпълнени са всички дейности, насочени основно към запазване на биологичното разнообразие –  опазване популациите на дива котка и дива коза, опазване и поддържане на популациите на златка, белка, глухар, лещарка, трипръст и белогръд кълвач, южен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, пернатонога кукумявка.
Успешно приключени са и дейности за поддържане и опазване популациите на лечебните растения, жълта тинтява, мечо грозде и златовръх, както и на балканската пъстърва, разработена е система за ползване на лечебните растения на територията на парка, както и такава за опазване, поддържане и възстановяване благоприятното състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни.

В рамките на проекта са изградени посетителски информационни центрове в градовете Сандански и Банско, възстановени са туристически пътеки, изградени са туристически заслони. Сред другите дейности, осъществени по проекта, са заснемане, проектиране и ремонт на съществуващи пътища и мостове, маркиране границите на националния парк и резерватите, изработване на научно популярни филмчета, предназначени за училищата, изграждане на интернет базираната Географска информационна система на Национален парк „Пирин“, визуализация на туристическите маршрути, обезопасяване на опасни участъщи по тях, изградена е и система за противолавинна защита по западния склон на връх Тодорка. Разработени са стратегии за обучение на парковите служители, за управление на отпадъците и на повърхностните води.

Към директора на националния парк и ръководителя на проекта бяха отправени журналистически въпроси, основно насочени към рисковете от ремонта на пътищата и необходимостта от противолавинна система. В отговорите бе обяснено, че пътищата са ремонтирани с цел улесняване достъпа до високите части на планината при спешни случаи – инциденти с хора или пожар, а благодарение на  противолавинната системата, само през тази зима, са предотвратени множество опасни ситуации.

След пресконференцията група журналисти се включиха с престур, по време на който разгледаха двата нови посетителски центрове в гр. Сандански и гр. Банско, част от подновените пътища, туристически маршрути с нови информационни табла и кътове за отдих.