Архив обществени поръчки

15. 09. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
по обществена поръчка  „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата в частта за Обособена позиция № 6 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”, тъй като за позицията не е подадена нито една оферта в срока, посочен в обявлението – 31.07.2014 г., 17:00 ч.

Решение за прекратяване

15. 09. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
по обществена поръчка  „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”

На основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата в частта за Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони – ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”, тъй като  подадените оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

Решение за прекратяване

 

08.09.2014 год
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 10.09.2014 г. от 13:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

С уважение:
Евелина Божилова – Кабакова
Председател на комисия назначена със Заповед № 70/ 01.08.2014 г

25.08.2014 год
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 29.08.2014 г. от 12:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

С уважение:
Евелина Божилова – Кабакова
Председател на комисия назначена
със Заповед № 69/ 01.08.2014 г.

30. 06.2014 год.
Открита процедура с предмет:

„Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин”  в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

25. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

24. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

14. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

10. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

Пълното описание на обществената поръчка се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

20. 06.2014 год.
Открита процедура с предмет:

„Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи на посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско), извършване на строително-монтажни работи на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони – ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; Обособена позиция № 3 – Извършване на строително-монтажни работи на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове, извършване на строително-монтажни работи на Дървени мостове – 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, извършване на строително-монтажни работи на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони – ПР „Каменица”: м. Разкола – х. “Беговица” – 4,2км; м. Трите реки – х. „Пирин” – 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото – х. „Яворов” – 10км, м. Янкулова колиба – м. Циганска колиба – 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко – х. „Безбог” – 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане – 6 км, м. Босово бърдо – м. Елиова поляна – 2,7км, м. Усипо – м. Караманица – 5 км с подпорна стена откъм реката – 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни – х. „Загаза” – 13км., извършване на строително-монтажни работи на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето – 400м; Обособена позиция № 4–Извършване на строително-монтажни работи на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – „Ролбан”, извършване на строително-монтажни работи на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла; Обособена позиция № 5 – Извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански; Обособена позиция № 6 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”

16. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

14. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

10. 07.2014 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

Пълното описание на обществената поръчка се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

10.06.2014 год
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки-Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно наследство-ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 16.06.2014 г. от 14:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Дата: 10.06.2014 г. С уважение:
Страхил Христов
Председател на комисия назначен
със Заповед № 34/ 01.04.2014 г.

07.05.2014 год
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 15.05.2014 г. от 12:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

С уважение:
Евелина Божилова – Кабакова
Председател на комисия назначена
със Заповед № 40/ 16.04.2014 г.

04.04.2014 год
Публична покана с предмет:

„Разработване на стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

Публична покана
Пълното описание и документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

04.04.2014 год
Публична покана с предмет:

“Изработване на рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на персонала на ДНП „Пирин”, за периода 2012-2017 г.”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

Публична покана
Пълното описание и документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

04.04.2014 год
Публична покана с предмет:

Изработване на програма за локален мониторинг на качеството на повърхностните води на територията на НП “Пирин” и пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти в парка”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

Публична покана
Пълното описание и документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

18. 03.2014 год.
Открита процедура с предмет:

„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион.

Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

28. 02. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, в частта за обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, тъй като са налице допуснати технически грешки при изготвяне на техническите спецификации за част от артикулите, включени в позицията. Посочените несъответствия не могат да бъдат отстранени на този етап от процедурата.

Решение за прекратяване

27. 02. 2014 год.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО:открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на следните дейности от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 06.03.2014 г. от 12:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

С уважение: Евелина Божилова – Кабакова
Председател на комисия назначена
със Заповед № 23/07.02.2014

21. 02. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, в частта за обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион, тъй като са налице допуснати технически грешки при изготвяне на техническите спецификации за част от артикулите, включени в позицията. Посочените несъответствия не могат да бъдат отстранени на този етап от процедурата.

Решение за прекратяване

19. 02.2014 год.
Открита процедура с предмет:

„Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинджирица”, „Юлен” и „Тисата” и на буферната зона на Световното природно наследство на ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Пълното описание на обществената поръчка се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

20. 03.2014 год.
Отговор на въпрос

Отговора на въпроса можете да видите тук

14. 03.2014 год.
Отговор на въпрос

Отговора на въпроса можете да видите тук

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

17. 02. 2014 год.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 24.02.2014 г. от 11:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

С уважение: Николина Ангелинина
Председател на комисия назначена
със Заповед № 17 / 31.01.2014 г.

06. 02.2014 год.
Открита процедура с предмет:

„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион.

Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

18.02.2014 год. Отговор на въпрос
13.02.2014 год. Отговори на въпроси

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

28. 01. 2014 год.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 31.01.2014 г. от 11:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на Д „НП Пирин”.

С уважение:
Николина Ангелинина
Председател на комисия назначена
със Заповед № 85 / 18.12.2013 г.

23. 01. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ПРОЦЕДУРА

На основание Чл. 27а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки променям обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на следните дейности от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”

Решение за промяна

17. 01. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки прекратявам частично процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион
в частта за обособена позиция № 2 Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион, тъй като е допусната грешка при изчисляване на единичните цени спрямо общата прогнозна стойност. Посоченото несъответствие не може да бъде отстранено на този етап от процедурата.

Решение за прекратяване

16. 01. 2014 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки прекратявам частично процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион
в частта за обособена позиция № 1 Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари, тъй като в срок не е подадена нито една оферта.

Решение за прекратяване

09. 01. 2014 год.
Открита процедура с предмет:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на следните дейности от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”.
Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

08.01.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО:открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 4 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 13.01.2014 г. от 12:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

Дата: 08.01.2014 г.

С уважение:
Георги Грудев
Председател на комисия назначен
със Заповед № 84 / 14.12.2013 г.

06.01.2014 г.

Отговори на въпроси по Открита процедура с предмет:
„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари;
Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион.”

Отговорите на зададените въпроси могат да се видят тук

02.01.2014 г.

Удължававане срока за получаване на оферти по Открита процедура с предмет:

„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Решението за удължававане срока за получаване на оферти може да бъде прочетено тук

29. 12. 2013 год.

РАЗЯСНЕНИЯ

по постъпили въпроси, във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника.”

Разясненията могат да се изтеглят от тук

27. 12. 2013 год.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО:ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” , Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 07.01.2014 г. от 11:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

С уважение:
Страхил Христов
Председател на комисия назначен
със Заповед № 82 / 10.12.2013 г.

20. 12. 2013 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки прекратявам частично процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, в частта за обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, тъй като не е подадена нито една оферта за обособената позиция.

Решение за прекратяване

10. 12. 2013 год.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Информация за сключен договор за изпълнение на поръчката може да се види ТУК

Отговорите на въпросите могат да се видят ТУК

03. 12. 2013 год.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Отговорите на въпросите могат да се видят тук

03. 12. 2013 год.
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Проучване, проектиране и изграждане на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”, х. “Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница)”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 10.12.2013 г от 14:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

Дата: 03.12.2013 г.
С уважение: Страхил Христов
Председател на комисия назначен
със Заповед № 66/ 23.10.2013 г.

26. 11. 2013 год.
Открита процедура с предмет:

„Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Доставка на противопожарни дрехи, техника и инструменти за борба и превенция с горските пожари;
Обособена позиция № 2 – Доставка на бензиномоторни триони – среден клас, бензиномоторни триони за кастрене и защитни дрехи за работа с бензиномоторен трион. Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Решение за промяна

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

25. 11. 2013 год.
Открита процедура с предмет:

„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

20. 11. 2013 год.
Открита процедура с предмет:

„Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

15. 11. 2013 год.
Открита процедура с предмет:

„Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Oбособена позиция № 3– Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

11. 11. 2013 год.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” в частта за обособени позиции № 9 „Доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ” и № 10 „Доставка на противопожарни инструменти и техника” на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със следните мотиви – всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя.

Решение за прекратяване

04. 11. 2013 год.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 4 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 5 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 7 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 8 – Изпълнение на Дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 07.11.2013 г. от 12:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

Дата: 04.11.2013 г. С уважение: Георги Грудев
Председател на комисия назначен
със Заповед № 67 / 23.10.2013 г.

04. 11. 2013 год.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване/техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани; Обособена позиция № 2 – Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки; Обособена позиция № 3 – Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки; Обособена позиция № 4 – Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри; Обособена позиция № 5 – Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 6 – Доставка на Електрофишер 1 бр.; Обособена позиция № 7 – Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 8 – Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи; Обособена позиция № 9 – Доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ, Обособена позиция № 10 – Доставка на противопожарни инструменти и техника.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 07.11.2013 г. от 14:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ДНП „Пирин”.

Дата: 04.11.2013 г. С уважение:
Евелина Божилова – Кабакова
Председател на комисия назначен
със Заповед № 71/ 25.10.2013 г.

24. 10. 2013 год.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

По следните обособени позиции:

Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 5 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 7 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

OT НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Изпълнение на Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 4 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 5 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”;
Обособена позиция № 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 7 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 8 – Изпълнение на Дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Решение

 

23. 10. 2013 год.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника”

Решение

 

21. 10. 2013 год.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Решение

 

16. 10. 2013 год.
СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 24.10.2013 г от 11:00 ч. в сградата на Дирекция на Национален парк „Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

С уважение:
Евелина Божилова – Кабакова
Председател на комисия назначена
със Заповед № 57 / 12.09.2013 г.

 

14. 10. 2013 год.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Промяна на датата и часа на отваряне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че се променя датата и часа на отваряне на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника.”
Отварянето ще се проведе на 23.10.2013 г. от 15:00 ч. При отварянето на постъпилите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Росен Баненски
директор на ДНП „Пирин

 

14. 10. 2013 год.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Промяна на датата и часа на отваряне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че се променя датата и часа на отваряне на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проучване, проектиране и изграждане на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”, х. “Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница)”.
Отварянето ще се проведе на 23.10.2013 г. от 11:00 ч. При отварянето на постъпилите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Росен Баненски
директор на ДНП „Пирин

 

14. 10. 2013 год.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Промяна на датата и часа на отваряне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че се променя датата и часа на отваряне на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”.
Отварянето ще се проведе на 23.10.2013 г. от 11:30 ч. При отварянето на постъпилите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Росен Баненски
директор на ДНП „Пирин
14. 10. 2013 год.
Отговори на въпроси, поставени по Обществената поръчка „Доставка на оборудване / техника” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” – обособена позиция № 10.

11. 10. 2013 год.

Открита процедура  с предмет:
„Осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук
26. 09. 2013 год.
Открита процедура  с предмет:
„Доставка на оборудване/техника по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 5 броя GPS-GSM нашийници, 12 бр. Фотокапани; Обособена позиция № 2 – Доставка на 24 бр. Фотокапани, 12 бр. Снегоходки; Обособена позиция № 3 – Доставка на 4 бр. Уреди за нощно виждане, 2 бр. Термална камера за нощно виждане, 2 бр. Зрителна тръба с вграден фотоапарат, 15 бр. Бинокли, 1 бр. Цифров огледалнорефлексен фотоапарат – тяло, 1 бр. Универсален обектив, 1 бр. Телеобектив, 1 бр. Макрообектив, 5 бр. Аудиоплейъри, 30 бр. Изкуствени гнездилки; Обособена позиция № 4 – Доставка на 50 бр. Капани за улов на дребна риба – винтер, 5 бр. Хидробиологичен сак, 5 бр. Гумен гащеризон, 1 бр. Оксиметър, 4 бр. Електронни термометри; Обособена позиция № 5 – Доставка на 3 бр. GPS, 3 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 6 – Доставка на Електрофишер 1 бр.; Обособена позиция № 7 – Доставка на 5 бр. GPS, 20 бр. Цветни спрейове; Обособена позиция № 8 – Доставка на 7 бр. GPS, 2 бр. Ролетки, 5 бр. Квадрат мрежи; Обособена позиция № 9 – Доставка на противопожарни дрехи и защитни дрехи за работа с БМТ, Обособена позиция № 10 – Доставка на противопожарни инструменти и техника.
Пълното описание на отделните артикули се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

Отговори на въпроси от 17.10.2013 г.
Отговори на въпроси

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

11. 09. 2013 год.
Открита процедура  с предмет:
„Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника.”,
осъществяванa с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

11. 09. 2013 год.

Открита процедура  с предмет:
„Проучване, проектиране и изграждане на контролно-информационни пунктове (КИП-ове) на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”, х. “Пирин”, м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с. Брезница)”,
осъществяванa с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

09. 09. 2013 год.

Открита процедура  с предмет:
„Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на Дейност № 1.1.1. „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 2 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.2. „Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. „Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 3 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.4. „Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus)”, Дейност № 1.1.5. „Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia)”, Дейност № 1.1.6. „Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos)”, Дейност № 1.1.7. „Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus)”, Дейност № 1.1.10 „Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 4 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.8. „Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)”, Дейност № 1.1.9. „Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 5 – Изпълнение на следните дейности: Дейност № 1.1.11. „Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, Дейност № 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)”, Дейност №: 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 6 – Изпълнение на Дейност № 1.2. „Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 7 – Изпълнение на Дейност № 1.3. „Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”; Обособена позиция № 8 – Изпълнение на Дейност № 1.4. „Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

31.07.2013 год.

Открита процедура с предмет:

„Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”
в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Решение за промяна

 

25. 07. 2013 год.
Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Изработка и монтаж на 2 бр. билборда, 250 бр. информационни табели и 15 бр. постоянни обяснителни табели”, по проект „Устойчиво управление на “Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Публична покана

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

 

25. 07. 2013 год.
Отговори на въпроси, поставени по Обществената поръчка „Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”

 

18. 07. 2013 год.

Открита процедура с предмет:

„Разработване на план за управление на Резерват „Тисата” за периода 2014-2023”
в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

 

 

01.07.2013 г.
Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на ЗОП с предмет:

„Поддръжка на минерализовани ивици на територията на НП “Пирин“, по проект „Устойчиво управление на “Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

27. 05. 2013 год.

Открита процедура  с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на обект „Изграждане и оборудване на посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин” в гр. Сандански, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” .
в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от  тук

 

29. 04. 2013 год.

Открита процедура  с предмет:

„Дейности свързани с интерпретация и образователни програми по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, обособени в следните позиции:

Обособена позиция № 1 – Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути;

Обособена позиция № 2 – Изработване на интерпретативен информационно–образователен пакет от научно популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата
в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в .pdf формат от тук и в .doc формат от тук

 

17. 04. 2013 год.

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 (Опростени правила) от  ЗОП с предмет:

„Дейности за информация и публичност по проект „Устойчиво управление на Национален парк “Пирин“ и резерват „Тисата“, обоцобени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изработване на рекламни материали и осъществяване на дейности, свързани с организиране на информационни прояви, Обособена позиция №  2 – Изработка и монтаж на информационни табели

в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

29.03.2013 г.

 

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за проектиране и осъществяване на авторски надзор на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка  от гр. Банско).”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2  – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на Опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле. “, проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристически заслони – “Кончето”, “Казана”, “Караманица”, “Бункера”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пастирски заслони – ПЗ “Черната вода”, ПЗ “Зиденицата”, ПЗ “Безбог”, ПЗ “Беговица”, ПЗ “Баш мандра”, ПЗ “Башлийца”.; Обособена позиция № 3 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове.”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на Дървени мостове – 3 бр. в ПР “Каменица”, 4бр. в ПР “Синаница”, 2бр. в ПР “Вихрен” на територията на парка, проектиране и осъществяване на авторски надзор на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони – ПР “Каменица”: м. Разкола – х. “Беговица” – 4,2км; м. Трите реки – х. “Пирин” – 2 км; ПР “Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото – х. “Яворов” – 10км, м. Янкулова колиба – м. Циганска колиба – 5 км; ПР “Безбог”: м. Оджеко – х. “Безбог” – 9км;  ПР “Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане – 6 км, м. Босово бърдо – м. Елиова поляна – 2,7км, м. Усипо – м. Караманица – 5 км с подпорна стена откъм реката – 50м дължина;  ПР “Синаница”: м. Крайни поляни – х. “Загаза” – 13км.”, проектиране и осъществяване на авторски надзор на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето – 400м”, Обособена позиция № 4 – Проектиране и осъществяване на авторски надзор на туристическа пътека  в местността Драгостинов чарк – Ролбан”, проектиране и осъществяване на авторски надзор във връзка с извършването на ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла.

      в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в .pdf формат от тук и в .doc формат от тук

 

08.03.2013 г.

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

 “Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Отговори на въпроси от 28.03.2013 г.

      Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в .pdf формат от тук и в .doc формат от тук

 

 06.03.2013 г.

Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на Изпълнител за изготвяне на технически спецификации, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – изготвяне на техническа спецификация по Дейност № 1.1.1. създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”, Обособена позиция № 2 – изготвяне на технически спецификации по Дейност № 1.1.2. Дейности по опазване популациите на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Национален парк „Пирин”, Дейност № 1.1.3. Дейности по опазване и поддържане на популациите на златката (Martes martes) на територията на Национален парк „Пирин”, Обособена позиция № 3 – изготвяне на технически спецификации по Дейност № 1.1.4. Дейности по опазване и поддържане популациите на глухаря (Tetrao urogallus), Дейност № 1.1.5. Дейности по опазване и поддържане популациите на лещарка (Bonasa bonasia), Дейност № 1.1.6. Дейности по опазване и поддържане популациите на трипръст кълвач (Picoides tridactylos), Дейност № 1.1.7. Дейности по опазване и поддържане популациите на белогръб кълвач (Dendrocopus leucotus), Дейност № 1.1.10 Дейности по опазване и поддържане популациите на пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Обособена позиция № 4 – изготвяне на технически спецификации по Дейност № 1.1.8. Дейности по опазване и поддържане популациите на южен гребенест тритон (Triturus karelinii)., Дейност № 1.1.9. Дейности по опазване и поддържане популациите жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), Обособена позиция № 5 – изготвяне на технически спецификации по Дейност № 1.1.11. Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea), Дейност № 1.1.12. Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi), Дейност №: 1.1.13. Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea), Обособена позиция № 6 – изготвяне на техническа спецификация по Дейност № 1.2. Oпазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва (Salmo truta fario) на територията на Национален парк „Пирин”, Обособена позиция № 7 – изготвяне на техническа спецификация по Дейност № 1.3. разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”, Обособена позиция № 8 – изготвяне на техническа спецификация по Дейност № 1.4. Опазване, поддържане и ако е необходимо възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природни местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни, по проект „Устойчиво управление на “Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”
в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

08.02.2013 г.

Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка,  инсталиране и въвеждане в експлоатация на офис оборудване по проект „Устойчиво управление на “Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”
в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” , осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук
28.12.2012 г.

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023″в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Целта на настоящата поръчка е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да разработи план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023, съгласно българската и европейска законова рамка за този тип ангажименти и съгласно дефинираните му цели и с необходимото качество, коректност и бързина и съгласно поканата за кандидатстване и издадената Заповед за предоставяне на безвъзмездна между Възложителя и МОСВ.

25. 01.2013 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

25. 01.2013 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

24.01.2013 год.
Отговор на въпрос
Отговора на въпроса можете да видите тук

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в .pdf формат от тук

 

 

07.12.2012 г.

Обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на ЗОП с предмет:

Доставка, инсталиране, внедряване, пускане в експлоатация и обучение на многофирмена счетоводна програма, система за деловодство и система за управление на проект Устойчиво управление на “Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

            Предмет на настоящата поръчка е извършване на доставка, инсталиране, внедряване, пускане в експлоатация и обучение за работа с многофирмена счетоводна програма, система за деловодство и система за управление на проект Устойчиво управление на “Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

 

31.07.2012 г.

     Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

   „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект  № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”,в изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

          Предмет на настоящата поръчка е извършване на одит по проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Пълното описание на обхвата на дейностите се съдържа в Техническите спецификации на одобрената документация за участие.

 

Отговори на въпроси от 03.09..2012 г.

 

   26.07.2012 г.
Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

      „Организация и управление на проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

 

Предмет на процедурата: “Избор на изпълнител, които да осъществява експертно и организационно съдействие на екипа на управление на проекта при осъществяване на административното, техническо и финансово управление и отчитане на дейностите по проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Отговори на въпроси от 27.08.2012 г.