За Проекта

Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“ 

  По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/11/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. – решения за по-добър  живот”, със Заповед № РД-532 от 02.  07. 2012 г. на Министъра на околната среда водите е одобрен проект DIR – 5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“.

Дейностите по проекта ще се осъществят с безвъзмездната финансова помощ на Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.

 • Обща стойност на проекта                                                   19 791 600 лв.
 • от  Европейския фонд за регионално развитие                     16 822 860 лв.
 • от държавния бюджет                                                           2 968 740 лв.
 • Начало на проекта                                                                2 юли 2012 г.
 • Край  на проекта                                                               31 март  2015 г.

 Основна цел на проекта: Изпълнение на дейности по устройство и управление на Национален парк Пирин  и резерват „Тисата”.

Бенефициент на проекта – Дирекция „Национален парк Пирин”, регионален орган на Министерство на околната среда и водите.

 Обща информация 

Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” е изготвен на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за защитени територии и Плана за управление на Национален парк „Пирин“ 2004 – 2013 г.”, приет с Решение № 6462/06.08.2004 г. на Министерския съвет.

Всички дейности по проекта трябва да бъдат осъществени в периода от  2 юли 2012 г. до 31 март  2015 г.

Приложение  на дейностите по проекта:

За Национален парк „Пирин“ – територии от общините Гоце Делчев, Банско, Разлог, Симитли, Кресна, Струмяни и Сандански, област Благоевград.

За резерват „Тисата“ – с. Горна Брезница и гр. Кресна, община Кресна.

Елементи от Националната и Международна екологични мрежи, включени в проекта:

 • Защитена зона „Пирин” с идентификационен код BG 0000209 по ДИРЕКТИВА 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;
 • Част от защитена зона за опазване на дивите птици с наименование “Кресна” с идентификационен код BG0002003
 • Част от защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Кресна – Илинденци” с идентификационен код BG0000366
 • Биосферен резерват „Баюви дупки – Джинджирица“  – в списъка на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

Цел и предмет

Основна цел на Проекта е изпълнение на дейности за устойчиво  управление на Национален парк „Пирин“ и охраняваните от него резервати.

За постигането на тази цел в проекта са планирани  дейности, обособени в четири основни групи:

 • Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи.
 • Посетителска инфраструктура и капитално строителство.
 • Интерпретация и образователни програми.
 • Планиране и оптимизация на управлението.

 

Акценти

Чрез Проекта, финансово обезпечен със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Дирекция „Национален парк Пирин“  цели да осъществи дейности,  свързани с  опазване на биоразнообразието, дървесни, растителни и животински видове и местообитания.

На видово ниво, предмет на Проекта е:

 • стабилизиране популацията на глухара, населявал в миналото, но днес застрашен от изчезване вид на територията на парка;
 • опазване и поддържане популациите на дивата котка,  златка, лещарка, трипръст и белогръб кълвач,  южен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, пернатонога кукумявака и балканската пъстърва;
 • опазване и поддържане популациите на жълтата тинтява, златовръх и мечо грозде;

Особено  внимание е отделено на природните местообитания. Предвидени са и дейности за възстановяване и поддържане  на планински местообитания в безлесната зона, чрез паша на домашни животни, както и разработването на система за ползване на лечебните билки.

За посрещане на многохилядните туристи, за осигуряване безопасното им пребиваване в Пирин и в отговор на повишените съвременни изисквани  към екологичното възпитание и интерпретация, в Проекта  е предвидено изграждане на:

 • нови Посетителски Информационни Центрове в градовете Сандански и Банско, които ще бъдат оборудвани с тематични интерактивни мидули и нови образователни филми;
 • Контролно Информационни Пунктове за парковата охрана в районите на хижите „Вихрен“, „Демяница“, „Яворов“, „Синаница“, „Пирин“, „Безбог“ и др.;
 • туристически заслони в местностите Черната вода и Корнишки езера;
 • възстановяване на дървени мостове, на туристически и образователни пътеки, кътове за отдих, погледни места;
 • обезопасяване на доказно опасни участъци от туристически маршрути;
 • система за противолавинна защита по западния склон на връх Тодорка;
 • трайно маркиране границите на Национален парк „Пирин“, резерватите „Юлен“, „Баюви дупки – Джинджирица“ и  „Тисата“, и на буферната зона на обекта на световното прииродно наследство.

Оптимизиране управлението на парка ще бъде постигнато чрез актуализиране Плана за управление на Национален парк „Пирин“, с разработване на стратегии за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци, програма за мониторинг на повърхностните води, обучения на експертни групи, свикване на консултативни и научни съвети.

Очаквани резултати

 Осъществяването на всички заложени в  Проекта дейности ще допринесе за усъвършенстване управлението на Национален парк „Пирин“ в съответствие с европейските изисквания  устойчиво управление на защитените територии.

Успешното изпълнение на Проекта води до осъществяване  главните цели в управлението на Парка, произтичащи от неговото предназначение:

 • опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите и защита на дивата природа ;
 • предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на населението.

Проектът предвижда и изпълнение на комплекс от мерки за  информация и публичност, представящи безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, предоставена на Д НП „Пирин“ чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Чрез електронните и печатни медии, информационни материали и организирани публични събития, ще се повиши обществената осведоменост за финансирането на проекта по Оперативната програма, за ролята на Европейския съюз. Мерките за информация и публичност гарантираТ и прозрачността в процеса на усвояване на средствата при изпълнението на Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“.

 

З А П О В Е Д

№ РД 532 / 02.07.2012 г.

   На основание чл. 3 и чл. 34, ал. 2, т. 5 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007г., в сила от 8.06.2007 г.) и Решение № 251 / 22.06.2012 г. на ръководителя на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

НАРЕЖДАМ:

   Да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне    на    безвъзмездна  финансова помощ BG161PO005/11/3 /3.2 /05/26  „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г,” за проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” в размер на 19 791 600,00 лева (деветнадесет милиона седемстотин деветдесет и една хиляди и шестстотин лева), от които 16 822 860,00 лева (шестнадесет милиона осемстотин двадесет и две хиляди осемстотин и шестдесет лева) от Европейския фонд за регионално развитие и 2 968 740,00 лева (два милиона деветстотин шестдесет и осем хиляди седемстотин и четиридесет лева) национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, с бенефициент Дирекция „Национален парк Пирин (ДНП „Пирин”).


Министър:

Нона Караджова