Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
Вътрешни правила за поддържане профила на купувача, изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача