Дейности

Можете да разгледате отчета за за провеждане на обществените поръчки по проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” към м. IX 2013 г. тук

Можете да разгледате Графика за изпълнение на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” тук

В проекта са предвидени за изпълнения следните дейности

1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
1.1.Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Национален парк „Пирин” в антропогенно повлияни територии на парка.
1.2.Опазване и поддържане на популацията на балканската пъстърва
1.3.Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП„Пирин“.
1.4. Опазване, поддържане и възстановяване на благоприятното състояние на природни местообитания в безлесната зона чрез паша на домашни животни.

2.Посетителска инфраструктура и капитално строителство
2.1. Изграждане и оборудване на Посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Сандански.
2.2. Проектиране, изграждане и оборудване на Посетителско – информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка  от гр. Банско).
2.3. Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”.
2.4. Ремонт и възстановяване на туристическа пътека  в местността Драгостинов чарк – Ролбан.
2.5. Ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт  на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла. Ремонт на изградените досега образователни екопътеки на територията на парка.
2.6. Проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове.
2.7.Проучване, проектиране и изграждане на  КИП-ове на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. “Синаница”; х. “Пирин”; м. Дългата поляна, заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над с.Брезница).
2.8. Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето – Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле.
2.9. Проучване, проектиране и изграждане на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, одобрени по съответния ред проекти, авторски и строителен надзор, оборудване.
2.10. Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в КК и КР на съществуващите туристически заслони – “Кончето”, “Казана”, “Караманица”, “Бункера ” .
2.11. Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите пастирски заслони – ПЗ “Черната вода”, ПЗ “Зиденицата”, ПЗ “Безбог”, ПЗ “Беговица”, ПЗ “Баш мандра”, ПЗ “Башлийца”.
2.12. Възстановяване на дървени мостове – 3 бр. в ПР “Каменица “, 4бр. в ПР “Синаница”, 2бр. в  ПР “Вихрен” на територията на парка, проектиране, съгласуване на проектите и изпълнение на мостовете.
2.13. Заснемане, проектиране и ремонт на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони – ПР “Каменица”: м. Разкола – х. “Беговица” – 4,2км; м. Трите реки – х. “Пирин” – 2 км; ПР “Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото – х. “Яворов” – 10км, м. Янкулова колиба – м. Циганска колиба – 5 км; ПР “Безбог”: м. Оджеко – х. “Безбог” – 9км;  ПР “Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане – 6 км, м. Босово бърдо – м. Елиова поляна – 2,7км, м. Усипо – м. Караманица – 5 км с подпорна стена откъм реката – 50м дължина;  ПР “Синаница”: м. Крайни поляни – х. “Загаза” – 13км.
2.14. Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м. Ремонт и възстановяване на металния парапет по Кончето – 400м нов по наклона и ремонт и укрепване на останалия  –  проучване, проектиране, изпълнение. 2.15. Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. “Бъндерица” до м. Шилигарника.
2.16. Премахване на 19 стари сгради и съоръжения на територията на парка, застрашаващи живота на туристите и възстановяване на терена след това.
2.17. Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на буферната зона на Световното природно наследство – Юнеско, с трайни знаци на терен.
2.18. Разработване проектиране и внедряване на ведомствена комуникационна система, с възможност за осъществяване на наблюдение и охрана.

3.Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
3.1. Визуализация на съществуващите официални туристически маршрути.
3.2. Изработване на интерпретативен информационно – образователен пакет от научно популярни филмчета, подходящи за използване и в училищата.
3.3. Дейности по отбелязване 50 годишнината на Национален парк „Пирин” през  2012 г. и 30 години от включване НП „Пирин” в Конвенцията за световното прородно наследство на Юнеско през 2013 г.

4. Планиране и оптимизация на управлението
4.1.Актуализиране  на Плана за управление на  Национален парк „Пирин”
4.2.Изработването на план за управление на  резерват „Тисата”.
4.3. Разработване реализация на  технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация, и непредвидени и спешни случаи в Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.
4.4. Разработване на стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци.
4.5. Изработване на рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на персонала на ДНП, за периода 2012-2017 г.
4.6.Изработване на програма за локален мониторинг на качеството на   повърхностните води на територията на НП “Пирин” и пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти в парка. 4.7. 4.7.Създаване и осигуряване дейността на консултативни  съвети за актуализация на плана за управление на НП Пирин и изработване на план за управление на резервата „Тисата”.

6. Одит

7. Организация и управление на проекта
7.1.Подготовка и  провеждане на тръжни процедури
7.2.Създаване на екип за управление на проекта
7.3. Командировки и гориво на Екипа за управление на проекта
7.4. Избор на външна консултантска фирма за управление на проекта
7.5. Доставка,  инсталиране  и внедряване на: система за управление на проекта; многофирмена счетоводна програма, система за деловодство
7.6.Доставка на офис оборудване, офис консумативи

8. Публичност
8.1. Организиране на минимум две публични събития – пресконференции
8.2. Организиране на официални церемонии за стартиране и приключване на строителен обект
8.3. Изработка, монтиране и демонтиране на билбордове
8.4. Изработка и монтиране на  информационни табели
8.5. Изработка на постоянни обяснителни табели, инсталирани на мястото на строителен обект
8.6. Изработка на печатни информационни материали – листовки
8.7. Изработка на брошури
8.8. Публикации в национална и местна преса
8.9. Публикации в интернет страницата на ДНП Пирин
8.10. Изработка на информационни стикери